POLÍTICA DE PRIVACITAT

La present Política de protecció de dades personals (d’ara en avant, “Política de Privacitat”) regula el tractament de dades personals de les persones usuàries del Servei Municipal ElcheTaxi, d’acord amb el que s’estableix en la legislació aplicable en matèria de protecció de dades (Reglament UE 2016/679 i Llei orgànica 3/2018, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals).

La persona usuària del Servei confirma i garanteix la veracitat i exactitud de les dades aportades, i que aquests s’ajusten al seu estat actual. En aquest sentit, es compromet a comunicar qualsevol modificació que es produïra en aquests, d’acord amb el procediment establit en l’apartat relatiu a l’exercici dels seus drets.

1. Responsable del tractament

 • Nom del titular: Promocions i Iniciatives Municipals d’Elx S.A. (PIMESA)
 • Domicili social: Carrer Diagonal del Palau, 7, 03202 Elx.
 • NIF: A03475001.
 • Telèfon de contacte: 966 614 278
 • Correu electrònic: info@pimesa.es

2. Finalitats del tractament

La finalitat del tractament és la gestió de les relacions i comunicacions entre PIMESA i les persones usuàries del Servei Municipal ElcheTaxi, sistema de transport compartit en taxi per a realitzar desplaçaments des del nucli urbà de la ciutat fins a les diferents pedanies del terme municipal i viceversa, basats en intercanvis d’informació, documentació i formalització de l’alta en el Servei, relatius a aquest Servei municipal, sense que les dades puguen ser tractats per a cap finalitat diferent

S’informa que totes les dades tractades per PIMESA són necessaris per a les finalitats descrites en la present Política de Privacitat i el fet de no facilitar-los suposaria la impossibilitat de poder gestionar adequadament la relació existent amb la persona usuària.

A continuació, es descriuen les diferents finalitats amb les quals es tracten les dades personals de la persona usuària i les bases que legitimen el tractament:

 1. Tractament per execució de la relació contractual:
  • Formalitzar l’alta en el Servei.
  • Gestionar la relació contractual ateses les diferents sol·licituds d’informació sobre el Servei Municipal ElcheTaxi oferit pel Responsable del tractament.
  • Gestionar, mantindre i controlar d’una forma efectiva la relació derivada de l’alta en el Servei.
 2. Compliment d’una obligació legal
  • Gestionar adequadament les sol·licituds de drets de la normativa vigent de protecció de dades.
  • Comunicar les dades de la persona usuària a autoritats públiques, reguladors o òrgans governamentals en aquells supòsits en què és necessari fer-ho per llei, normativa local o en el compliment d’obligacions reguladores.
 3. Consentiment de la persona usuària
  • Gestionar adequadament els consentiments atorgats per la persona usuària.

3. Destinataris de les dades

En els termes descrits en l’apartat sobre les finalitats del tractament, PIMESA podrà comunicar les dades personals de les persones usuàries a les següents entitats:

 • Ajuntament d’Elx com a titular del Servei Municipal Elx Taxi.
 • Encarregats de tractament: Autobusos Urbans d’Elx, S.L. i Associació d’Empresaris d’Autotaxi d’Elx (AEATE).
 • Autoritats públiques, reguladors o òrgans governamentals o jurisdiccionals en aquells supòsits en què és necessari fer-ho per llei, normativa local o en el compliment d’obligacions reguladores.
 • En el cas que la persona usuària sol·licite la portabilitat de les seues dades, aquests seran cedits a l’entitat que designe.

4. Transferències internacionals de dades

No s’efectuen transferències de dades a tercers localitzats o els servidors dels quals se situen fora de l’Espai Econòmic Europeu.

5. Termini de conservació

Les dades personals de les persones usuàries s’integren en un expedient individualitzat que dona suport als serveis prestats per PIMESA, entre els quals es troba el Servei Municipal ElcheTaxi, formant part de la base de dades del Servei, i seran accessibles mentre el tractament romanga emparat en les condicions que fonamenten la base jurídica d’aquest. Quan no existisca aquesta legitimació, es procedirà al bloqueig de les dades.

Es tractaran les dades de les persones usuàries sempre que siga necessari per a la finalitat per als quals van ser recollits i, una vegada finalitzada la relació que legitima el tractament, aquests s’emmagatzemaran bloquejats amb l’únic objectiu de realitzar la formulació i defensa de reclamacions i l’oportuna cessió a requeriment de les autoritats; i únicament durant el temps establit legalment.

6. Decisions automatitzades i elaboració de perfils

PIMESA no elaborarà perfils ni realitzarà decisions automatitzades.

7. Drets

 PIMESA informa que, d’acord amb la normativa vigent, les persones usuàries tenen dret a revocar el consentiment atorgat, així com a exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat de les dades, i a no ser objecte de decisions automatitzades.

S’informa la persona usuària que, a més, podrà presentar una reclamació davant la Agència Espanyola de Protecció de Dades, en el supòsit que considere que no s’ha atés convenientment l’exercici dels seus drets per part de PIMESA.

L’exercici dels drets haurà de dur-se a terme mitjançant comunicació dirigida a Promocions i Iniciatives Municipals d’Elx S.A. (PIMESA) per qualsevol dels següents mitjans:

 • Sol·licitud realitzada per seu electrònica.
  URL: https://pimesa.sedelectronica.es
  Mediante el tràmit “Exercici de drets d’Accés, Rectificació, Supressió, Limitació, Portabilitat o Oposició en relació amb Dades de Caràcter Personal”.
 • Sol·licitud presentada en format paper.
  Es podrà entregar de manera presencial o per correu postal en l’adreça indicada com a Domicili social de PIMESA en el punt 1 (Responsable del tractament) de la present Política.
  Haurà d’incloure el següent:
  • Sol·licituds efectuades en nom propi. En la sol·licitud, hauran d’indicar-se:
   • El nom, cognoms de la persona interessada, acompanyant a aquesta la fotocòpia del DNI.
   • Adreça postal o correu electrònic a efecte de l’enviament de les comunicacions relacionades amb la sol·licitud efectuada.
  • Sol·licituds efectuades per representants legals. En la sol·licitud, hauran d’indicar-se:
   • El nom, cognoms de la persona interessada, acompanyant a aquesta la fotocòpia del DNI.
   • Nom, cognoms i fotocòpia del DNI del representant.
   • Document acreditatiu de tal representació.
   • Adreça postal o correu electrònic a efecte de l’enviament de les comunicacions relacionades amb la sol·licitud efectuada.
  • Petició en què es concreta la sol·licitud. En la pàgina web https://pimesa.es/derechos-rpgd/ estan a disposició els formularis que es podran utilitzar per a exercitar els drets.
  • Documents acreditatius de la petició que formula, si escau.
 • Sol·licitud presentada en format digital entregada per correu electrònic.
  Es podrà enviar al correu electrònic indicat en el punt 1 (Responsable del tractament) de la present Política. Ha d’incloure’s la mateixa documentació que la sol·licitud realitzada en format paper. En format digital la fotocòpia del DNI podrà ser substituïda sempre que s’acredite la identitat per qualsevol altre mitjà vàlid en dret, per exemple, que la sol·licitud vinga signada amb certificat electrònic.

En cas que la sol·licitud no reculla alguns dels requisits anteriorment indicats es comunicarà a la persona usuària o al seu representant que esmene el defecte per a poder atendre correctament la seua petició.

La revocació del consentiment per part de la persona usuària perquè PIMESA tracte les seues dades personals amb la finalitat establida en la present Política suposarà necessàriament la baixa en el Servei.

8. Legitimació i base jurídica

La base legal del tractament és la utilització voluntària del Servei ElcheTaxi, sent aplicable el que es disposa en l’article 6.1.b) del RGPD: “el tractament és necessari per a l’execució d’un contracte en el qual l’interessat és part o per a l’aplicació a petició d’aquest de mesures precontractuals”.

L’alta en el Servei de Transport de Taxi compartit a Elx (ElcheTaxi) suposa l’acceptació de les seues Condicions d’Ús vigents.

Al Servei Municipal de Transport de Taxi compartit a Elx (ElcheTaxi) li és aplicable la següent normativa:

 • Reglament del Servei Municipal de Transport de Taxi Compartit a Elx (ElcheTaxi).

Aquest document està a disposició en la pàgina web de PIMESA:
https://pimesa.es/normativa-vigente-de-aplicacion/

9. Tipus de dades

Les categories de dades obtingudes de les persones usuàries són de caràcter identificador, característiques personals i informació financera. No es tracten categories especials de dades.

10. Modificació de la Política de Privacitat

PIMESA pot modificar totalment o parcialment aquesta Política de Privacitat si així ho requereix la legislació aplicable.