TARIFES

Escultura Les Mans de Sant Joan en la rotonda de la ciutat esportiva d'Elx

Les tarifes vigents d’aplicació, incloses en el Reglament del Servei municipal de transport de taxi compartit “ElcheTaxi” a Elx, són les següents:

 

TARIFES ELCHETAXI
CONCEPTE TOTAL (IVA 21% inclòs)
Trayecte / Usuari 2,00 euros
Bons 10 trayectes 15,00 euros
Emissió nova targeta per pèrdua 3,00 euros
Devolució de pagaments 6,05 euros
El preu públic d’aplicació en el Servei de Taxi Compartit serà de 2,00 € (DOS EUROS), I.V.A. inclòs, per usuari i trajecte. El cobrament és realitzarà a través del compte associat de l’usuari.

L’usuari podrà adquirir bons de 10 viatjes pel preu de 15,00 € (QUINZE EUROS), I.V.A. inclòs.

Cada trajecte inclou una recàrrega de viatge amb autobús Urbà, que es realitzarà en l’Oficina d’Informació a l’Usuari que es troba en el Bescanviador de la Passarel·la (imprescindible portar amb si la targeta d’usuari).

La targeta inicial serà gratuïta.

L’emissió d’una nova targeta identificativa de l’usuari, en cas de pèrdua o robatori, implicarà un cost de 3,00 € (TRES EUROS), I.V.A. inclòs, havent de realitzar una transferència bancària, incloent les següents dades:

  • Beneficiari: PIMESA.
  • Entitat Bancaria: LA CAIXA.
  • Número de Compte IBAN: ES88 2100 2247 8602 0007 4812.
  • Assumpte: ElcheTaxi i nom de l’usuari.

Per les despeses administratives ocasionades per la devolució d’un rebut de pagament, implicarà un cost de 6,05 € (SIS EUROS Y CINC CÉNTIMS D’EURO), I.V.A. inclòs.

Estan exempts de pagament els menors de 4 anys d’edat, sent preceptiu l’acompanyament d’un adult i que s’indique en la corresponent reserva.

L’Ajuntament d’Elx establirà anualment el preu públic per la prestació del Servei Municipal de Transport de Taxi Compartit.

Horari del Servei

OFICINES ELCHETAXI
Carrer Diagonal del Palau, núm. 7
03202 Elx

HORARI ATENCIÓ Al PÚBLIC
Dilluns a Divendres de 8.30 a 14.00 h.

HORARI DE RESERVES
Reserves Online les 24 hores del dia, els 365 dies de l’any
Reserves telefòniques de Dilluns a Diumenges
de 09.00 a 14.00 hores i de 16.00 a 19.00 hores